Jak wynika z danych związanych z wypadkami przy pracy, około 70% z nich było skutkiem niewłaściwego lub nieostrożnego zachowania się pracowników w czasie wykonywania zadań. Pokazuje to jak ważne jest przeprowadzenie regularnie szkoleń BHP i konieczności przypominania pracownikom zasad, które powinny być przestrzegane na budowie.

Kto odpowiada za BHP (w tym szkolenia) na budowie?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, czyli także na budowie, odpowiada pracodawca. Jego zadaniem jest zorganizowanie pracy w bezpieczny sposób, a także zapewnienie przestrzegania przepisów w czasie pracy. Jego zadaniem jest także zorganizowanie warunków w pracy, które zmniejszą ryzyko wystąpienia wypadków, jak i chorób zawodowych. Warto podkreślić, że na szczególną uwagę w zakresie BHP zasługuje ochrona kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz młodocianych pracowników obydwu płci. Ponadto zadaniem pracodawcy jest zorganizowanie szkoleń BHP – wstępnych i okresowych. Należy zaznaczyć, że szkolenia BHP to oferta specjalistycznych firm np. www.gdbhp.pl. Częściowo  zadania te mogą zostać przeniesione na kierownika budowy lub mistrza. Przepisy Prawa budowlanego określają, że jest on odpowiedzialny za określenie i koordynowanie działań, których zadaniem jest zapobieganie zagrożeniom podczas wykonywania pracy. Muszą oni zachować pełny nadzór nad BHP. Zadaniem związanym z BHP ciążącym na projektancie budynku jest przekazanie informacji związanych z ochroną zdrowia pracowników wnikających ze specyfikacji budowanego obiektu. Odpowiedzialnością za BHP w miejscu przeprowadzania robót budowlanych obarczony jest także inwestor. Powinien on zorganizować proces budowy w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu pracowników. Za przestrzeganie określonych zasad odpowiedzialni są pracownicy. Wynika to z Kodeksu pracy.

Jakie przepisy regulują konieczność szkoleń BHP na budowie?

Jak można zauważyć powyżej, konieczność szkoleń BHP usankcjnowana jest w Kodeksie pracy oraz Prawie budowlanym. Dodatkowo zapis na ich temat zaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy w nim zawarte określają, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni mieć przeprowadzane szkolenia okresowe w zakresie BHP raz na 3 lata. Dodatkowo warto podkreślić, ze w przypadku zatrudniani ich na stanowisku, na którym wykonywane są prace związane z dużym zagrożeniem dla zdrowia oraz z wysokim ryzykiem wypadku, szkolenie takie powinno odbyć się raz na rok. Należy zorganizować je w formie wykładu oraz instruktażu na stanowisku pracy w łącznym wymiarze 8 godzin. Kierownicy, mistrzowie i brygadziści zobowiązani są do przystąpienia do szkolenia okresowe raz na 5 lat. Ponadto pozostałymi aktami związanymi m.in. ze szkoleniami BHP na budowie są:

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

•    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych wraz z późniejszymi zmianami.

Jak wygląda szkolenie BHP na budowie?

Przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń BHP określone jest w rozporządzaniu Ministra Infrastruktury oraz Gospodarki. Szkolenie wstępne powinno składać z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Dzięki przedstawieniu ogólnych zasad pracownik ma świadomość przepisów bezpieczeństwa, praw i obowiązków zawartych w Kodeksie pracy oraz innych zasad, które obowiązują w danej firmie. Ponadto powinno zawierać krótkie przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy związany jest bezpośrednio z pełnioną przez pracownika funkcją – przedstawione powinny być czynniki środowiskowe, ryzyko zawodowe, ochrona przed zagrożeniami oraz sposoby na bezpieczne wykonywanie prac w danym zakresie. Szkolenie okresowe ma na celu przypomnienie pewnych kluczowych zasad oraz ugruntowanie wiedzy zdobytej przez pracowników podczas poprzednich szkoleń. Dodatkowo jest to dobra okazja do przedstawienia zaktualizowanych przepisów oraz nowych rozwiązań pozwalających na jeszcze bezpieczniejsze wykonywanie obowiązków.