Droga dojazdowa do działki budowlanej jest koniecznością. Spełnia ona funkcję dojazdu i dojścia do danej nieruchomości, która może stać się nieruchomością zabudowaną. Przed podjęciem ważnych decyzji dotyczących np. zakupu działki, należy poznać przepisy związane z minimalną szerokością drogi dojazdowej.

Minimalna szerokość drogi dojazdowej

Okazuje się, że droga dojazdowa musi spełniać pewne wymogi. Poza formalnościami, jak np. jej wytyczenie na odpowiednim terenie, musi także posiadać minimalną szerokość.
Kwestię tę od strony prawnej uregulowano w § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Wymogi te określają minimalną szerokość drogi dojazdowej do działki – także w 2021 roku.
Zgodnie ze wspomnianym § 14 „do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych”. Zgodnie z ust. 1 szerokość jezdni musi wynosić minimum 3 metry.
Jest dopuszczalne także zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, ale tylko jeśli ma on nie mniej niż 5 metrów i umożliwia ruch pieszy oraz postój pojazdów.
Co do określenia „jezdnia”, które występuje w przepisach, to określa on pas, po którym ma się odbywać dojazd. Dla takiego pasa minimalna szerokość wynosi właśnie 3 metry. Przekłada się to na wymóg szerokości drogi dojazdowej do działki. Nie mogą to być 2 metry czy 2,5 metra, tylko właśnie minimalna szerokość drogi ma wynosić 3 metry.

Droga dojazdowa

Droga dojazdowa to wymóg konieczny. Nie zawsze zresztą kupuje się działkę położoną tuż przy drodze asfaltowej. Działki budowlane są też położone wzdłuż tzw. drugiej czy trzeciej linii zabudowy i wtedy już nie możemy mówić o dojeździe wprost z ulicy.
Dlatego też istnieje wymóg zapewnienia dojazdu i dojścia do działki budowlanej. Jest to oczywiste z punktu widzenia praktyki – nie da się czegoś wybudować, a potem użytkować bez możliwości dojścia/dojazdu do nieruchomości. Sama budowa zakłada dowożenie materiałów budowlanych, dojazd różnorodnego sprzętu czy wreszcie samych fachowców. Zamieszkiwanie w domu mieszkalnym w sposób oczywisty łączy się z koniecznością dojścia i dojazdu do własnej posesji.
Z tego powodu jeszcze przed wydaniem pozwolenia na budowę należy rozstrzygnąć prawnie i formalnie kwestię drogi dojazdowej. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego „właściwy organ sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi”.
Projekt budowlany musi spełniać określone wymagania. Dotyczą one decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub pozwolenia. Projekt musi także zawierać np. rozwiązania związane z tak zwanym układem komunikacyjnym dla określonej nieruchomości gruntowej.

Artykuł powstał przy współpracy z prawo-budowlane.info