Rozbiórka budynku lub jakiegokolwiek innego obiektu budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia. Dopiero po jego utrzymaniu można legalnie przystąpić do prac. Pozwolenie jest wydawane wyłącznie osobie, która złożyła w tej sprawie wniosek. Rozbiórki mogą być przeprowadzane także na podstawie samego zgłoszenia, co w ogromnym stopniu ogranicza wszelkie formalności. Co warto wiedzieć na ten temat?

Rozbiórka na podstawie zgłoszenia – jakich obiektów dotyczy?

Zamiar dokonania rozbiórki wystarczy zgłosić jeśli dotyczy ona budynków, które nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są objętą ochroną konserwatorską. Jednocześnie ich wysokość nie może być większa niż 8 m, a odległość od granicy działki większa niż połowa wysokości. To samo tyczy się obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia i nie są uznawane za zabytki oraz budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, ustalonych przez MON.

Uzyskanie zgody na rozbiórkę – krok po kroku

Rozbiórki w wielu przypadkach wymagają jednak uzyskania zgody. Dotyczy to sytuacji, gdy budynek jest zabytkiem, jego wysokość wynosi więcej niż 8 m lub mniej niż 8 m, ale znajduje się w odległości od granicy działki, która jest mniejsza niż połowa wysokości. Od czego należy zacząć całą procedurę?

 • Jeśli obiekt jest zabytkiem, najpierw trzeba uzyskać od Generalnego Konserwatora Zabytków decyzję o jego skreśleniu z rejestru.

Następnie zajmujemy się skompletowaniem dokumentów. Co będzie nam potrzebne?

 • Wniosek o pozwolenia na rozbiórkę.
 • Informacja uzupełniająca do wniosku.
 • Zgoda ze strony właściciela nieruchomości.
 • Szkic sposobu usytuowania obiektu.
 • Opis tego w jaki sposób i w jakim zakresie będzie prowadzona rozbiórka.
 • Jeśli prowadzimy roboty budowlane przy zabytku lub w jego otoczeniu, potrzebne jest dodatkowe pozwolenie.
 • Pozwolenie o charakterze wodnoprawnym.
 • Decyzja dotycząca uwarunkowań środowiskowych.
 • Projekt rozbiórki.
 • Dokumentacja strzałowa.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Pełnomocnictwa i dowód zapłaty za nie.

W większości przypadków dokumenty składa się w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. W niektórych sytuacjach, konieczne może być złożenie całości w urzędzie wojewódzkim. Co istotne, sprawę można załatwić również listownie lub online. Wyżej wymienione dokumenty są potrzebne w odniesieniu do konkretnych obiektów. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach rządowych.

Zapraszamy: Rozbiórki Zabrze