Inspektor budowlany to specjalista, który sprawuje nadzór i kontrolę nad robotami budowlanymi. Jakie są jego kompetencje? Co należy do jego obowiązków? Jakie realizuje on zadania?

Kim jest inspektor budowlany?

Uprawnienia i obowiązki inspektora nadzoru budowlanego wynikają z zapisów prawa budowlanego. Inwestycja musi być zrealizowana prawidłowo i właśnie nad tym czuwa taki inspektor. Inspektor budowlany pełni inną funkcję niż choćby kierownik budowy. Wyróżniamy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Jakie są zadania inspektora budowlanego?

Kontrolą obiektów budowlanych, które są stawiane w celach mieszkalnych zajmuje się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Do najważniejszych uprawnień tego inspektora należy to, że może on dokonać kontroli prac i dokumentacji budowlanej. Do jego zadań zalicza się:

  • Przyjmowanie zawiadomień o nieprawidłowościach w obiektach budowlanych.
  • Nakładanie kar na inwestora, jeśli budowa nie jest realizowana zgodnie z prawem budowlanym.
  • Badanie przyczyn wypadków na budowie.
  • Wydawanie decyzji o usunięciu nieprawidłowości.
  • Wydawanie nakazu rozbiórki obiektu, kiedy jest to konieczne.

Odpowiedzialność inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego czuwa nad zgodną z założeniami realizacją projektów budowlanych, co obejmuje również zastosowanie adekwatnych materiałów i ich właściwe użycie – w przypadku wykrycia nieprawidłowości powinien on powiadomić o tym odpowiednie organy. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, to może ponieść z tego tytułu nawet odpowiedzialność karną.

Oferta nadzoru budowlanego w Toruniu – INWEST-BUD

Inwestorzy, którzy realizują budowy w Toruniu i w okolicy, ale nie tylko, mogą skorzystać z oferty firmy INWEST-BUD, która kontroluje obiekty budowlane. Prace obejmują m.in.: przegląd okresowy budynków, audyt energetyczny, nadzory budowlane czy studium wykonalności z wnioskami unijnymi.