Przed przystąpieniem do prac budowlanych zazwyczaj trzeba zrealizować różne czynności, mające na celu przygotowanie terenu pod zabudowę. Zazwyczaj wykonuje się tzw. roboty ziemne, których prowadzeniem z reguły zajmują się profesjonalni budowlańcy. W ich trakcie używa się specjalistycznego sprzętu. Warto dowiedzieć się więcej na temat tego, czym właściwie są prace ziemne oraz jak w praktyce wygląda ich podział.

Prace ziemne – co to takiego?

Pracami ziemnymi najczęściej nazywa się roboty polegające na wydobywaniu naturalnego gruntu oraz jego usuwania z terenu budowy.  Wydobyta ziemia najczęściej składowana jest w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu albo wywożona przy użyciu odpowiednio przystosowanych do tego celu samochodów. Istota prac ziemnych prowadzonych przez takie firmy, jak Zakład Usług Asenizacyjnych, sprowadza się do odspojenia ziemi od calizny, jej wydobycia oraz przewiezienia w konkretne miejsce. Najczęściej realizowane są one za pomocą specjalistycznych koparek i ładowarek, choć niektóre roboty można również wykonywać ręcznie przy zastosowaniu stosunkowo prostych narzędzi albo za pomocą materiałów wybuchowych. Na użycie dynamitu budowlańcy z reguły decydują się, gdy na danym terenie znajduje się mnóstwo skał, których ręczne lub mechaniczne wydobycie w praktyce byłoby bardzo trudne do zrealizowania. W przypadku, gdy prace ziemne wykonywane są powyżej powierzchni ziemi, mówi się o robieniu nasypów.

Różne klasyfikacje robót ziemnych

Prace ziemne można podzielić z uwagi na różnorodne kryteria. Zgodnie z zakresem wykonywanych w ramach zlecenia robót wyodrębnia się wśród nich prace:

  • przygotowawcze – polegają one na sunięciu rozmaitych starych konstrukcji i niepotrzebnych elementów architektury znajdujących się na danym obszarze; dodatkowo już na tym etapie teren poddaje się odwodnieniu, można także zadbać o ułożenie linii energetycznych;
  • podstawowe – dotyczą wszelkich czynności ukierunkowanych na odpowiednie ukształtowanie terenu tak, aby nadawał się on do zabudowy;
  • wykończeniowe – zmierzające do wyrównania wykopów i likwidacji nasypów oraz przygotowania terenu do posadowienia poszczególnych elementów małej architektury, a także posadzenia zieleni.

Prace ziemne można także podzielić na roboty liniowe oraz powierzchniowe. Pierwsze z nich realizuje się na dość wąskich paskach gruntu w celu wytyczenia drogi w danym miejscu albo zamontowania tam instalacji elektrycznych. Drugie natomiast wykonuje się podczas niwelacji terenu, umożliwiającej jego zabudowanie określonymi obiektami.