Umowa o roboty budowlane to jeden ze szczególnych rodzajów dokumentu, którego zasady przygotowania i wypełniania są ściśle określone przepisami kodeksu cywilnego. Niemniej jednak należy przyznać, że ten typ kontraktu w dalszym ciągu nie jest określany jednolicie. Może on bowiem odnosić się jednakowo do umowy odnośnie realizowania inwestycji budowlane, wykonania budynku czy nawet remontu budynku. Wobec tego jak można ten dokument poprawnie sporządzić?

Jakie informacje powinny znaleźć się w umowie o roboty budowlane?

Przygotowując się do sporządzenia dokumentu, jakim jest umowa o roboty budowlane, trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że nie jest to ten sam typ kontraktu co umowa o wykonanie projektu budynku. Umowa o roboty budowlane może być rozpatrywana jako jedna z pochodnych umowy o dzieło. Wobec tego, jakie informacje w takiej umowie muszą się obowiązkowo znaleźć? Otóż:

  1. informacja określająca zobowiązanie się wykonawcy do tego, że odda projekt przewidziany w umowie;
  2. informacja, w której wykonawca zobowiązuje się do realizacji projektu, który rzeczywiście został przewidziany w umowie i będzie on zgodny z założeniami technicznymi;
  3. informacja określająca zobowiązanie się inwestora do przygotowania wszelkich materiałów do wykonania projektu- mowa tu głównie o przygotowaniu placu budowy i dostarczeniu gotowego projektu;
  4. informacja określająca zobowiązanie się inwestora do odebrania projektu;
  5. informacja określająca zobowiązanie się inwestora do wypłaty określonego w umowie wynagrodzenia.

Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że w umowie o roboty budowlane powinien znaleźć się także precyzyjny opis zakresu obowiązków- zarówno tych, które będą wykonane osobiście jak i tych, które będą wykonane przez podwykonawców.

Co jeszcze powinno zostać zawarte w umowie o roboty budowlane?

Przede wszystkim najważniejszym elementem umowy o roboty budowlane jest określenie jej stron. Będą nimi zarówno inwestor jak i sam wykonawca. Oczywiście odnosi się to zarówno do osób fizycznych jak i osób prawnych. Analogicznie inwestorem jest podmiot zamawiający realizację projektu, zaś wykonawcą dana firma budowlana, która podejmuje się oddania gotowego budynku. Konieczne jest także określenie celu i przedmiotu umowy. Będzie nim nic innego jak obiekt budowlany, który realizator projektu zobowiązuje się wykonać. Określenie jednak samego budynku powinno być jak najbardziej szczegółowe. Warto zawrzeć w tym punkcie informacje odnośnie:

  • wykonania lub nie instalacji i przyłączeń;
  • zastosowanie lub nie urządzeń technicznych;
  • wykonanie lub nie obiektów małej architektury.

Do umowy warto również dołączyć w formie załączników wszystkie plany i specyfikacje techniczne. Nie można także zapomnieć o tym, by w dokumencie określić prawa oraz obowiązki obu stron. Będzie to niezwykle istotne w przypadku ewentualnych nieporozumień. Finalnie trzeba również wspomnieć o wynagrodzeniu, które inwestor zobowiązuje się wypłacić na rzecz wykonawcy po oddaniu projektu. Elementem wieńczącym umowę o roboty budowlane są podpisy obu stron.