Budowa hali lub magazynu to specyficzne przedsięwzięcie, które wiąże się m.in. z koniecznością uzyskania konkretnych pozwoleń, uzgodnień oraz skompletowaniem dokumentów. Jakie formalności należy spełnić, chcąc postawić halę przemysłową i dlaczego warto budować w systemie „od projektu do realizacji”?

Warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Pierwszym krokiem w kierunku budowy hali produkcyjnej lub magazynowej jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydają ją w sytuacji, gdy dla określonego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. We wniosku o warunki zabudowy należy określić podstawowe parametry techniczne obiektu oraz towarzyszącej mu infrastruktury.

Budowa hali produkcyjnej – dokumenty formalno-prawne

Jeśli plan miejscowy lub decyzja o warunkach zabudowy nie wykluczają realizacji inwestycji, należy przeanalizować aktualny stan zagospodarowania działki oraz wystąpić do zarządców mediów z wnioskami o warunki przyłączenia do sieci. Jeśli do działki nie prowadzi wjazd z drogi publicznej, koniecznie będzie również uzgodnienie jego lokalizacji. Niezbędne może okazać się też zezwolenie na wycinkę niektórych drzew, jeśli mają one wpływ na realizację inwestycji.

Projekt budowlany hali przemysłowej

Podobnie jak inne obiekty mieszkalne i przemysłowe, również hale produkcyjne wymagają pozwolenia na budowę. Warunkiem jego uzyskania jest z opracowanie projektu budowlanego, obejmującego m.in. projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany. Oprócz projektu budowlanego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę inwestor dołącza inne dokumenty, m.in.:

– wypis i wyrys z MPZP lub decyzję o warunkach zabudowy,

– warunki przyłączy medialnych,

– uzgodnienie lokalizacji wjazdu,

– pozwolenie na wycinkę zieleni,

– inne dokumenty, np. pozwolenie wodno-prawne.

Hale produkcyjne – pozwolenie na budowę

Po złożeniu w starostwie powiatowym wniosku o pozwolenie na budowę hali produkcyjnej wraz z niezbędnymi dokumentami inwestorowi pozostaje oczekiwanie na decyzję. Zgodnie z przepisami KPA urząd ma na jej wydanie maksymalnie 65 dni. Jeśli w postępowaniu administracyjnym biorą udział strony, pozwolenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od doręczenia, pod warunkiem niewniesienia w tym czasie sprzeciwu przez żadną ze stron.

System „zaprojektuj i buduj” – szybka realizacja hal przemysłowych

Jak widać, inwestowanie w hale produkcyjne to proces wymagający uzyskania szeregu zezwoleń i decyzji administracyjnych. Aby ograniczyć formalności po stronie inwestora do minimum, a przy tym skrócić czas potrzebny do realizacji budowy, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na realizację w systemie „zaprojektuj i buduj”, w którym za całość procesu inwestycyjnego odpowiada jedna firma. Współpraca z jednym podmiotem znacznie upraszcza komunikację oraz ułatwia nadzór nad realizacją przedsięwzięcia. Takie podejście pozwala również obniżyć koszty budowy oraz projektu, z uwagi na możliwość zawarcia kompleksowej umowy obejmującej wszystkie etapy inwestycji.