ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

FORMULARZ REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji)
ADRESAT:

Extradom Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Oławska 27-29
50-123 Wrocław

Ja, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zamieszkała/y1 pod adresem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym zgłaszam reklamację Projektu architektonicznego pt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , który zakupiłam/em dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zarzucam, że Projekt architektoniczny posiada następujące wady: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(proszę wymienić i opisać wady projektu)

Na tej podstawie żądam wymiany Projektu na wolny od wad/ usunięcia wady / obniżenia ceny (proszę podać wartość) / odstępuję od umowy

Data

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________________________
1 Niepotrzebne skreślić.
2 Uwaga. Szczegółowe warunki składania reklamacji oraz uprawnienia konsumenta zostały określone w Regulaminie serwisu chcebudowac.pl (rozdział 6) dostępnym pod adresem: chcebudowac.pl.
3 Wymagany tylko jeżeli formularz wysyłany jest w wersji papierowej.