ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
ADRESAT:

Extradom Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Oławska 27-29
50-123 Wrocław

Ja, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zamieszkała/y4 pod adresem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży projektu architektoniczno-budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmiotowa umowa została zawarta dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________________________
4 Niepotrzebne skreślić.
5 Wymagany tylko jeżeli formularz wysyłany jest w wersji papierowej.